FRISTER:

 • Endring av nivå, kategori eller utmelding ( med refusjon): 19. mars 2022 kl 13:00 CET.

 • Registrering for trener, foresatt, human props eller assistent: 30. april 2022 kl 23:59 CET.

  • KLIKK HER. 

  • Etter fristen må de kjøpe billetter til NM med fullpris for å kunne komme inn på lokalet. 

 • Utmelding av konkurranse (uten refusjon): 5. mai 2022 kl 13:00 

  • ​Etter fristen må man ha legeerklæring for utmelding, hvis ikke kan  bli utestengt og ikke kan delta på NM året etter. 

 • Levering av skjemaer, lys (for Arts utøvere) og musikk: 6. mai 2022 kl 13:00 

  • Du vil få minus poeng for hver dag som du leverer for sent etter fristen. 

 • Absolutt frist for å levere skjemaer, lys (for Arts utøvere) og musikk: 18. mai 2022 kl 13:00 

  • ​Diskvalifisering dersom man ikke sender inn skjemaer, lys, musikk innen fristen.

 • Se spørsmål og svar om NMs regler her

SE DOKUMENTER SOM GJELDER FOR NM 2022 HER. 

HVA SOM  DU MÅ TA MED TIL KONKURRASEN:

 • ID 

 • Tracksuit 

 • Musikk i USB - husk å merke ditt navn 

 • Kostyme og sminke 

 • Innesko eller sokker for å gå bak scenen

 • Mat og drikke

 • Yogamatte for å ta oppvarming bak scenen

BETINGELSE - Ved å sende inn søknaden til Norgesmesterskap bekrefter du følgende: 

1. Jeg bekrefter at jeg ved innsending av søknaden er med som deltaker i Norgesmesterskapet i Pole og Hoop 2022. 

2. Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer, reglementet for konkurransen, utformet i Dokumenter

3. Jeg bekrefter å ha satt meg inn i og akseptert reglene for avmelding og no-show. 

4. Jeg forstår at alle mine kostnader i forbindelse med Norgesmesterskapet i Pole og Hoop 2022, er mitt eget ansvar og vil ikke dekkes av Norges Pole Sport Forbund.

5. Jeg gir opp alle rettigheter for alle bilder og video tatt under Norgesmesterskapet i Pole og Hoop 2022, og aksepterer at disse kan brukes til å promotere pole-sporten, Norges Pole Sport Forbund og konkurransens sponsorer i hele verden. 

6. Jeg godtar å stille opp til intervju, bli filmet eller tatt bilde av media. 

7. Jeg godtar å følge og respektere de oppsatte tidene for generalprøver og opptreden.

8. Jeg forstår min plikt som utøver til å delta på medaljeseremonien, og at jeg ikke har mulighet til å unnvære dette, ved annet enn en godkjent medisinsk årsak.

9. Jeg forstår at oppførsel som forstyrrer konkurransen kan føre til minuspoeng og diskvalifikasjon.

10. Jeg forstår og aksepterer at Norges Pole Sport Forbund ikke er ansvarlig for skade på, eller tap av mine personlige eiendeler. 

11. Jeg forstår at min deltakelse i Norgesmesterskapet i Pole og Hoop 2022 er på egen risiko. Jeg forstår at eventuelle skader eller ulykker i forbindelse med min deltakelse, er mitt ansvar og ikke Norges Pole Sport Forbud. Jeg forstår at jeg er pliktig til å ha forsikring.

12. Jeg godtar å være ikledd min tracksuit under hele arrangementet utenom under min opptreden. Krav for tracksuit gjelder for utøvere og trenere, ikke foresatte, human props eller assistenter.  

13. Jeg bekrefter at jeg er selv ansvarlig for å holde meg oppdatert på informasjon og varsel om Norgesmesterskapet i Pole og Hoop 2022 fra forbundet. 

14. Jeg bekrefter å ha lest og akseptert Personvernerklæring fra NPSF. 

 

 

 

INFORMATION IN ENGLISH

 

DEADLINES:

 • Change of level, category or withdraw (with refund): 19. March 2022 13:00 CET.

 • Registration for coach, human props, assistent or guardian: 30. April 2022 23:59 CET.

  • CLICK HERE.  

  • After the deadline they have to buy tickets at full price to have access to the venue. 

 • Withdraw from the competition without refund: 5. May 2022 13:00 CET

  • ​After the deadline, if you wish to withdraw, you need to deliver a doctor's notice. If not, you may be suspended and not allowed to compete the following year. 

 •  Submit forms, lighting (for Arts athletes) and music: 6. May 2022 13:00 CET 

  • You will get a minus poeng for each day you deliver late after the deadline. 

 • Absolute deadline for forms, lighting (for Arts athletes) and music: 18. May 2022 13:00 CET

  • ​Disqualification if you do not submit by the deadline. 

 • ​See Q&A about rules here. Information in Norwegian. 

SE DOCUMENTS APPLICABLE FOR THE CHAMPIONSHIP 2022 HERE.

WHAT YOU HAVE TO BRING WITH YOU TO THE COMPETITION: 

 • ID 

 • Tracksuit 

 • Music in USB - remember to write your name

 • Costume and make-up 

 • Indoor shoes or socks for backstage

 • Food and drink

 • Yoga blocks for warm up backstage

TERMS AND CONDITIONS 

 1. I confirm that upon submitting this application, I am a participant in the Norwegian Championship in Pole and Hoop 2022

 2. I confirm that I have read and accept the Rules of Competition included in the documents. 

 3. I confirm to have read and accepted "No Show Policy".

 4. I understand that all my expenses in connection with the Norwegian Championship in Pole and Hoop 2022 are my sole responsibility and will not be covered by the Norwegian Pole Sport Federation.

 5. I give up all rights to all pictures and videos taken during the Norwegian Championship in Pole and Hoop 2022, and accepts that these can be used to promote Pole Sports, the Norwegian Pole Sport Federation and the competition's sponsors worldwide.

 6. I agree to interview, be filmed or photographed by the media.

 7. I agree to follow and respect the set times for rehearsal and performance.

 8. I understand my duty to attend the medal ceremony and that I have no chance of avoiding this, other than an approved medical cause.

 9. ​I understand that behaviors that may disturb the competition may lead to minus points or disqualification. 

 10. I understand and agree that the Norwegian Pole Sport Federation is not responsible for damage to, or loss of, my personal assets.

 11. I understand that my participation in the Norwegian Championship in Pole and Hoop 2022 is at my own risk. I understand that any damages or accidents associated with my participation are my responsibility and not the Norwegian Pole Sport Federation. I understand that I am obliged to have insurance.

 12. I agree to wear my tracksuit during the entire event, except during my performance.

 13. ​I confirm that I am responsible for keeping up to date on information and notification about the Norwegian Pole and Hoop 2022 Championship from the federation.

 14. ​I have read and understood the privacy policy of the Norwegian Pole Sport Federation.